українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Department of the automated information systems Department of the automated information systems


Завідувач – д.ф.-м.н., академік НАН України Андон Пилип Іларіонович.

У відділі працює 21 співробітник, серед них один академік, один доктор наук, дев’ять канди­датів наук.

 Основні напрями наукової діяльності відділу:

  •     формально-логічні основи, методи і засоби створення інтелектуальних відкри­тих розподілених інформаційних систем, банків даних та знань на основі муль­тиагентних програмних технологій;

  •       теорія, методи та засоби агентно-орієнтованого програмування; моделі, методи та засоби побудови сервісно-орієнтованих прикладних інформаційних систем в Semantic Web-середовищі на основі агентного підходу;

 Нині  співробітниками відділу виконуються такі теми:

з фундаментальних досліджень:

-         "Моделі, методи та засоби побудови сервіс-орієнтованих прикладних інформацій­них систем в Semantic Web середовищі на основі агентного підходу" (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.);

-         "Розробка теоретичних основ, методів та засобів синтезу прикладних програм­них систем в семантичному Інтернет - середовищі" (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.);

-         "Дослідження і розробка механізмів прийняття рішень в мультиагентних комп’ютерних системах" (науковий керівник д.ф.-м.н. Кукса А.І.);

з прикладних досліджень:

-         "Перспективні методи та інформаційні технології підтримки наукових дослі­джень" (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.);

-         "Розробка загальносистемних проектних рішень з питань побудови інформаційних технологій та систем підтримки науково - дослідницької діяльності" (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.).

 Найважливіші фундаментальні та прикладні результати:

 Розроблено формальний апарат для побудови відкритих розподілених мультиагент­них пошукових і пошуково-аналітичних систем та складних комп’ютерних систем, зок­рема:

-         формальні моделі представлення й обробки знань агентів, що змінюються в часі, засновані на темпоральній реляційній алгебрі;

-         формалізм символьно-дедуктивних, активних та прикладних символьно-дедукти­вних баз даних та гіперправила, що забезпечують компактний опис і локальну корекцію логіки інформаційних процесів із залученням апарату про­цедурного приєднання «жорстких» програм в проблемно-орієнтованих систе­мах обробки даних та знань. Оцінка ефективності запропонованих методів та засобів;

-         моделі інтеграції (трансформації) онтології, пошуку інформації на основі її онтоло­гічного індексування та методи і засоби використання онтологій для представлення знань агентів, що регламентують їх поведінку для досягнення особистих та колективних цілей;

-         методи автоматизованого формування і вдосконалення онтологій предметних об­ластей та онтологічної персоніфікації інформаційних потреб користувача ін­телектуального пошукового сервісу МАІПС;

-         методологія, апарат та методи глибокого аналізу даних, виведення систем залеж­ностей та каузальних відношень із статистичних даних.

-         Розроблено технологічні та програмні засоби реалізації інформаційно-пошуко­вих систем, а саме:

-         технологія застосування логіко-граматичної моделі даних нереляційного типу для побудови проблемно-орієнтованих систем обробки даних та знань;

-         апарат, методи та алгоритми виведення моделей залежностей із статистичних даних, що відображають зв’язки та механізми впливів у предметних галузях;

-         засоби формування та ведення онтологій;

-         інструментальні засоби реалізації механізмів взаємодії агентів (ведення перегово­рів);

-         процедури для використання функціональних специфікацій дій агентів в їх сере­довищах.

 Найважливіші розробки та впровадження:

 -         технологія створення інтелектуальних інформаційних систем контент-аналітич­ного дослідження інформації, яка спрямована на підтримку процесів аналізу, узагальнення та відтворення змісту великих обсягів текстової інформації для забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державного управ­ління і проведення контент-аналітичних досліджень повнотекстових баз даних в Інтернет-середовищі ( впровадження: Адміністрація Президента України; ке­рівники розробки – П.І. Андон, В.О. Дерецький);

-         ГІС-технологія дослідження впливу навколишнього середовища на стан здоро­в'я населення, яка спрямована на оцінювання стану забруднення, популяцій­ного здоров'я та ризику захворювання людини; використовується для визна­чення статистичних асоціацій та географічного відображення залежностей між оцінками стану забруднення та стану здоров'я людини ( впровадження: м. Ма­ріуполь; керівник розробки - А.І.Кукса);

-         комп'ютерна система аналізу рівня життя населення України "Моніторинг", яка призначена для оцінки рівня життя населення по регіонах України з урахуван­ням цін на основні продовольчі та непродовольчі товари і послуги, доходів, межі малозабезпеченості та фізіологічних норм споживання продуктів; дозво­ляє проводити аналіз стану соціально-економічних процесів по регіонах, від­творення розрахунків та прогнозів у різноманітному вигляді (впровадження: АР Крим; керівник розробки – А.В.Чадюк);

  Співробітниками відділу опубліковано біля 200 наукових праць, серед яких 5 моно­графій, 3 навчальних посібники та підручники.

 

 На початок сторінки>